Lỗi “Saving Changes is not permitted” trong SQL Server xảy ra khi bạn cố gắng thực hiện một thay đổi hoặc cập nhật dữ liệu trên một đối tượng (như bảng, view, stored procedure) mà bạn không có đủ quyền để thực hiện.

Nguyên nhân chính của lỗi này là do vấn đề về quyền hạn và bảo mật trong SQL Server. Khi bạn kết nối với SQL Server, bạn sẽ được gán một vai trò người dùng cụ thể với một tập hợp các quyền được xác định trước. Nếu vai trò của bạn không có quyền thực hiện các thay đổi trên đối tượng dữ liệu mà bạn đang cố gắng sửa đổi, SQL Server sẽ hiển thị lỗi này.

Khi bạn cài đặt Microsoft SQL Server Management Studio, cài đặt mặc định không cho phép bạn lưu bất kỳ thay đổi nào đối với cấu trúc của các bảng có thể khiến các bảng bị hủy và được tạo lại, đồng thời tạo ra lỗi thường được gọi là lỗi máy chủ SQL, lỗi này có thể cực kỳ hạn chế khi bạn cần thực hiện thay đổi nhanh chóng bằng giao diện.

Giải pháp:

  1. Mở SQL Server Management Studio
  2. Chọn Tool and Options
  3. Tiếp tục Designers
  4. Bỏ chọn checkbox Prevent saving changes that require table re-creation
  5. Nhấn nút OK để save.

image 173

Phạm Hoài Thương

Software Engineer

About the Author

Creating an application is easy, but creating a Great, Production-Ready Application is a whole different story. Một thợ code đang mong muốn trở thành một kỹ sư thực thụ. Đây là nơi tôi chia sẽ những kiến thức tôi đọc qua hoặc trải nghiệm cảm thấy hay ho.

View Articles