Concurrency conflicts (xung đột đồng thời) xảy ra khi hai hoặc nhiều người dùng cùng thao tác trên cùng một dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đồng thời, và các thao tác này xung đột với nhau, dẫn đến mất mát dữ liệu hoặc tính nhất quán của dữ liệu bị ảnh hưởng. Các xung đột này thường xảy ra trong môi trường đa người dùng, nơi nhiều người dùng cùng truy cập và thay đổi dữ liệu một cách đồng thời.

1. Xung Đột Trong EF Core

Xung đột xảy ra khi hai hoặc nhiều người dùng cố gắng thay đổi cùng một bản ghi trong cơ sở dữ liệu. Có hai loại xung đột chính:

  • Xung đột đọc-ghi (Read-Write Conflict): Xảy ra khi một người dùng đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trong khi một người dùng khác đang cố gắng thay đổi dữ liệu đó. Trong trường hợp này, người dùng thứ hai có thể ghi đè lên dữ liệu mà người dùng đầu tiên đang đọc, dẫn đến mất mát dữ liệu hoặc dữ liệu không nhất quán.
  • Xung đột ghi-ghi (Write-Write Conflict): Xảy ra khi hai hoặc nhiều người dùng cố gắng thay đổi cùng một dữ liệu đồng thời. Trong trường hợp này, một người dùng có thể ghi đè lên thay đổi của người dùng khác, làm mất mát dữ liệu hoặc gây ra tính không nhất quán của dữ liệu.

2. Các Kỹ Thuật Xử Lý Xung Đột

2.1. Timestamps (Row Version)

Một trong những kỹ thuật phổ biến nhất để xử lý xung đột trong EF Core là sử dụng timestamps, còn được gọi là row version. Mỗi bản ghi trong cơ sở dữ liệu sẽ có một trường timestamp (hoặc row version) để đánh dấu thời điểm cuối cùng mà bản ghi được cập nhật. Khi một người dùng cố gắng cập nhật một bản ghi, EF Core sẽ so sánh timestamp của bản ghi trong cơ sở dữ liệu với timestamp đã được truy vấn trước đó. Nếu có sự khác biệt, xung đột sẽ xảy ra và người dùng sẽ được thông báo về điều này.

2.2. ConcurrencyCheck

ConcurrencyCheck là một attribute được sử dụng để xác định các trường dữ liệu trong mô hình làm điểm đánh dấu cho xung đột. Khi thực hiện các hoạt động lưu trữ, EF Core sẽ kiểm tra các trường dữ liệu được đánh dấu bằng ConcurrencyCheck để xác định xem liệu có xung đột giữa các phiên làm việc không. Nếu các trường dữ liệu đã được thay đổi từ khi dữ liệu được truy vấn lần cuối cùng, EF Core sẽ ném ra một ngoại lệ để thông báo về xung đột.

2.3. Kiểm Tra Điều Kiện Trong Lúc Lưu

Một kỹ thuật khác để xử lý xung đột là kiểm tra điều kiện trong lúc lưu dữ liệu. Khi một người dùng cố gắng lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu, EF Core sẽ kiểm tra xem liệu bản ghi đã bị thay đổi từ lần truy vấn ban đầu không. Nếu bản ghi đã bị thay đổi, EF Core sẽ ném ra một ngoại lệ DbUpdateConcurrencyException, từ đó cho phép ứng dụng xử lý xung đột một cách thích hợp.

3. Ưu và Nhược Điểm

3.1. Ưu Điểm:

  • Đơn giản triển khai: Sử dụng Timestamps và ConcurrencyCheck là một cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả để xử lý xung đột trong EF Core.
  • Tính nhất quán: Cung cấp một cách để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu khi có nhiều người dùng cùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu.

3.2. Nhược Điểm:

  • Overhead: Việc quản lý timestamp và kiểm tra xung đột có thể tạo ra một chút overhead cho quá trình lưu trữ.
  • Phức tạp hóa: Trong một số trường hợp, quản lý và xử lý xung đột có thể phức tạp hóa quá trình phát triển ứng dụng.

3. Kết Luận

Trong EF Core, sử dụng Timestamps và ConcurrencyCheck là một cách tiếp cận phổ biến và hiệu quả để xử lý xung đột trong quá trình lưu trữ dữ liệu. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật này, bạn có thể đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong môi trường đa người dùng mà không gặp phải vấn đề về xung đột. Tuy nhiên, việc triển khai và quản lý các kỹ thuật này cần được thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của ứng dụng.

Phạm Hoài Thương

Software Engineer

About the Author

Creating an application is easy, but creating a Great, Production-Ready Application is a whole different story. Một thợ code đang mong muốn trở thành một kỹ sư thực thụ. Đây là nơi tôi chia sẽ những kiến thức tôi đọc qua hoặc trải nghiệm cảm thấy hay ho.

View Articles